ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติผู้เข้าชม

469956
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาน์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
51
83
159
469493
301
1884
469956

Your IP: 3.214.216.26
Server Time: 2023-02-07 18:02:28

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
                                      10 มิถุนายน 2564 

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   13  23   36 ครูโชติกา แสงอรุณ ครูรัชนี อิสมาแอล
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2   23  13   36 ครูสะรียา สะและหมัด  ครูคณิตา มนูรีม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   19  19   38 ครูพรทิพย์ ริดหมัด ครูพัชราพร ประดิษฐธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2   18  20    38  ครูมะลิ มนูรีม  ครูมาลินี หันประดิษฐ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1   19  17   36 ครูปราโมทย์ เซ็นเจริญ  ครูกฤษณา วิเชียรวารี
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2   18  18   36 ครูสุรีย์ เซ็นเจริญ  ครูทัศวรรณ ขันคำ  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
  110   110    220   
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1   4   21    25 ครูศศิญา เม้ยสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  13
   12
  25 ครูสุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  13   12   25 ครูวันทนา แก้วเบี่ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4  33   4   37 ครูวิทยา มูฮำหมัด ครูจตุพนธ์ นามนะวะ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1   16   17   33 ครูมุกดา ชอบเขตกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2   1   13   14 ครูลัดดา และอิ่ม  ครูวัลลา มะลูลีม
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3   35    -   35 ครูภาคภูมิ มัสเยาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   15   15   30 ครูพัชรินทร์ สุขประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2   2   19   21  ครูสมพร ริศมัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3   16    -   16  ครูประเสริฐ หมัดรอด
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  148  113   261  
รวมทั้งหมด  258   223   481  

ผู้บริหาร

นางดวงรัตน์  ชิตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา

 

แนะนำบุคลากรใหม่


นายจตุพนธ์  นามนะวะ
ครูพลศึกษา

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์