ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
                                      10 มิถุนายน 2562 

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   15  19   34 นางสาวคณิตา มนูรีม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2   16  17   33 นางสาวพัชราพร ประดิษฐธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   13  14   27 นางพรทิพย์ ริดหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2   14  11    25  นางศศิญา เม้ยสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3   14  12   26 นางมะลิ มนูรีม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1   18  15   33 นางสาวโชติกา แสงอรุณ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2   19  14   33 นางสาวนพรัตน์  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
  109   102    211   
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1   10   16    26 นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2   2    20   22 นายภาคภูมิ มัสเยาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3   20   -   20 นายประเสริฐ หมัดรอด
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1    -   15   15 นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2   7   20   27 นายวิทยา มูฮำหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3   19   -   19 นายสุรินทร์ ริดหมัด
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   6   21   27 นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2   5   3   8 นายหวังหมัด มะนูรีม
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย   69  95  164  
รวมทั้งหมด  178  197  375