โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2566 

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1   11   20   31 ครูจิตราพร รุ่งเรือง,ครูมาลินี หันประดิษฐ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2   17   14   31 ครูพัชราพร ประดิษฐ์ธรรม,นายปราโมทย์ ขวัญกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3   13   14   27 ครูอลงกต ฐานิดารพีพงค์, ครูดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   16   21   37 ครูทัศวรรณ ขันคำ, นายคิมห์ จินจู
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2   12   19    31 ครูกฤษณา วิเชียรวารี, นางสาวณัฐระวี ย๊ะบ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3   10   19   29 ครูจตุพนธ์ นามนะวะ, ครูอารียา หวังแจ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  19   22   41 ครูโชติกา แสงอรุณ, นางสาวรัตติมา น้อยคำพวง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  24   16   40 ครูคณิตา มนูรีม,ครูสะรียา สะและหมัด
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
  122  145  267
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1    –   20   20 ครูมุกดา ชอบเขตกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2   19
   8
  27 ครูภาคภูมิ มัสเยาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3   23   14   37 ครูวัลลา มะลูลีม, นายอุดมศักด์ สว่างวงษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1   9    7   16 ครูสมพร ริศมัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2   27    8   35 ครูประเสริฐ หมัดรอด,ครูลลิดา อินทสร้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3   12   20   32 ครูพัชรินทร์ สุขประเสริฐ,ครูจารุวิทย์ อนุพัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   5   22   27 ครูศศิญา เม้ยสมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2   12   14   26 ครูสุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3   12    13   25 ครูวันทนา แก้วเบี่ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4    24      –   24 ครูวิทยา มูฮำหมัด,ครูวราภรณ์ และไหม
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  143  126  269
รวมทั้งหมด  270   266  536

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *