โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
10 มิถุนายน 2567 

    

ชั้น  ชาย หญิง  รวม   ครูที่ปรึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  14   12   26 นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์ ,
นางสาวนัฐมล หวังชัยยะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2   17   10   27 นางศศิญา เม้ยสมัคร ,
นางสาวสุภัสรา มังวอ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3   19    6   25 นางสาวโชติกา แสงอรุณ ,
นางสาวรัตติมา น้อยคำพวง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1   19   19   38 นางสาวมาลินี หันประดิษฐ์,
นางสาวจิตราพร รุ่งเรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2   20   13    33 นายปราโมทย์ ขวัญกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3   16   16   32 นายอลงกต ฐานิดารพีพงค์,
นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1   14   22   36 นางสาวทัศวรรณ ขันคำ,
นายคิมห์ จินจู
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2   15   19   34 นางสาวกฤษณา วิเชียรวารี,
นางสาวณัฐระวี ยะก๊บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3   12   18  30 นายจตุพนธ์ นามนะวะ,
นางสาวอารียา หวังแจ่ม
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น   127   135   281
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1    7
   22
  29 นางสาววันทนา แก้วเบี่ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2   30    3   33 นายวิทยา มูฮำหมัด ,
นางสาววราภรณ์ และไหม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3    26    16   42 นางสาวสะรียา สะและหมัด ,
นางสาวคณิตา มนูรีม
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1    0    19   19 นางสาวมุกดา ชอบเขตกลาง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2    14     8   22 นายภาคภูมิ มัสเยาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3    19    13   32 นางสาววัลลา มะลูลีม,
นายอุดมศักดิ์ สว่างวงษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1     9     8   17 นางสมพร ริศมัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2    32    7   39 นายประเสริฐ หมัดรอด,
นายพชรพล หิรัญกิติเดโช
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3    12     16   28 นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐ ,
นายจารุวิทย์ อนุพัฒน์
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย  149   112  261
รวมทั้งหมด  276   247  523