โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2567

ประกาศผลรางวัล!!! กิจกรรมวันภาษาไทย 2567

กิจกรรมวาดภาพระบายสี

กิจกรรมคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.มัสลิน เรืองคำ ม.1/1
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.นัทมน ทรงศิริ ม.1/1
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.สุราทิพย์ สีรี ม.1/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สุชารัตน์ โต๊ะมิ ม.2/2
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.นันทิยา ซอฮะซัน ม.2/1
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.กฤชอร แสงตะวัน ม.2/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ปณิตา รอแมน ม.3/1
ชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พัสวี เซ็นติมา ม.3/1
ชนะเลิศอันดับ 3 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ตะแปลกาเซ็ม ม.3/2
ชมเชย ด.ช.ธีราทร พลีสุดใจ ม.3/1
ชมเชย ด.ญ.จิราพร ภู่ทับทิม ม.3/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 นายอามีน มุหะหมัดอารี ม.4/2
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐธิชา เด็งแมะ ม.4/1
ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวสุดารัตน์ ห่วงพิมล ม.4/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอริสรา กอเซ็ม ม.5/1
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอริตา อรุณพูลทรัพย์ ม.5/1
ชนะเลิศอันดับ 3 นายณัฐชา สมหวัง ม.5/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุปรียา ภู่ทับทิม ม.6/1
ชนะเลิศอันดับ 2 นายอนันดา มะขามทอง ม.6/1
ชนะเลิศอันดับ 3 นายปฏิภาณ วรหวัง ม.6/1
ชมเชย นางสาวรัชนก ริดหมัด ม.6/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

กิจกรรมคัดลายมือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสุภิตา และรงค์
ชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงมัสลิน เรืองคำ
ชนะเลิศอันดับ 3 เด็กชายธนพล ซอฮาซัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิมพ์รตา หวังแจ่ม
ชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพลอยปภัสร์ และไหม
ชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงชนัญชิดา มัสและ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปณิตา รอแมน
ชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนูรอ ดาราฉาย
ชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงกันติชา บุญยะบา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชนะเลิศอันดับ 1 นายลาติฟ ยิ้มใย
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวบิลกีซ หมัดยะลาน
ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวณัฐนิชา เซ็นติมา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจีรนุช รอดเทียน
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอชิตะ มะนูลีม
ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวจุฑามาศ สิงสาหัส

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชนะเลิศอันดับ 1 นายอนันดา มะขามทอง
ชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมัสรีน สะและหมัด
ชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวสุปรียา ภู่ทับทิม