โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน

เข้าร่วมการประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีทัศน์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการ นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ และ รองผู้อำนวยการนายวสิษฐ์ และอิ่ม โรงเรียนหมอนทองเป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ปีงบประมาณ 2566 ณ KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ผลการประกวดคลิปวีดีทัศน์ โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 5,000 บาท เป็นตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข ระดับประเทศต่อไป