โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (กระถางชีวภาพจากฟางขาว)

วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการนางดวงรัตน์ ชิตเจริญ และรองผู้อำนวยการ นายวิสิษฐ์ และอิ่ม และคณะครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร (กระถางชีวภาพจากฟางขาว) ณ โรงฝึกงานอเนกประสงค์ โรงเรียนหมอนทองวิทยา เพื่อสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ของโรงเรียนหมอนทองวิทยา