โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ติดต่อเรา

โรงเรียนหมอนทองวิทยา  ๘๕ หมู่ ๗  ตำบลหมอนทอง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๔๙๙๕๖   โทรสาร ๐๓๘-๕๔๙๙๕๗

http://www.monthong.ac.th

E-mail  montongwittaya@hotmail.com