โรงเรียนหมอนทองวิทยา
กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 ผู้อำนวยการนางดวงรัตน์ ชิตเจริญ และรองผู้อำนวยการ นายวิสิษฐ์ และอิ่ม และคณะครู โรงเรียนหมอนทองวิทยา คัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1/2566 เวลา 08.30 – 10.20 น. ณ โรงเรียนหมอนทองวิทยา