โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหมอนทองวิทยา

      โรงเรียนหมอนทองวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 7 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา  เดิมเป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิอิสลามฉะเชิงเทราวิทยานามว่า “อิสลามฉะเชิงเทราบึงสิงห์” ต่อมาได้โอนกิจการให้เป็นโรงเรียนของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 เปิดเป็นโรงเรียน แบบสหศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2529  มี นักเรียนจำนวน ทั้งสิ้น 260 คน โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจำนวน 15 ห้องเรียน  ประกอบด้วยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 9 ห้อง  มัธยมศึกษาตอนปลาย 6  ห้อง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากนายมาน มะลูลีม ผู้จัดการมรดกโต๊ะกีเลาะ มะลูลีม