โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

แผนกลยุทธิ์/นโยบาย

แผนกลยุทธิ์โรงเรียน

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์  สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย
2. ขยายโอกาสทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
4. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษา 

 

นโยบายโรงเรียน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้  โดยจัดการเรียนการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

2. ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น สงบ แจ่มใส มีชีวิตชีวา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรีย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมของนักเรียนในด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ  สุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และครู – อาจารย์

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยรวมกลุ่มประกอบอาชีพตามความสามารถ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์

6. ส่งเสริมสนับสนุนการดนตรี  กีฬา ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนา เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ การดำเนินชีวิต

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและรักท้องถิ่น โดยการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง