โรงเรียนหมอนทองวิทยา
โรงเรียนหมอนทองวิทยา

MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

MOE Safety Center
สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น
ศูนย์ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความปลอดภัย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งร่างกายและจิตใจ